آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: کاش میشد بچگی را زنده کرد
کودکی شد، کودکانه گریه کرد شعر"قهرم تاقیامت" راسرود ان قیامت که دمی بیشتر نبود فاصله باکودکی ،باماچه کرد...؟ کاش میشدب چگانه خنده کرد کاش میشدخنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد کاش میشدعشق راتعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد
کاش می شد همچو اواز خوش یک دوره گرد زندگی را بار دیگر دوره کرد یاد ایام.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید