آخرین خبر/ سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت: یه پرسپولیسى دو آتیشه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید