آخرین خبر/ بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:
نور در پشت ترافیک سنگین بهانه مى شود...
در این اردیبهشت که بى بهانه هوایش به سرم مى زند...بى بهانه هوایش را دارم ...بى بهانه با هوایش سر خوشم...
مرا ببین... بى بهانه با شما عاشقم❤️
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید