آخرین خبر/ ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: لبخند یادت ؟؟؟؟؟....بمونه .....
خداحافظی هم مثل سلام ...همیشه یادت؟؟؟؟بمونه.....دوستام این جمله رو از من ،خوب یادشون هست....
وقتی با حس خوب خداحافظی میکنی ...دلت گرم تر، مهربانیت بیشتر
روزگارت آبادتر، خودت راضی تر.....مگه نه؟🤗


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید