آخرین خبر/ فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت:
یک عده ای هستند که ما همیشه از رو ظاهر آنها قضاوتشان میکنیم...
پیش خودمان میگوییم:
ببین اصلا مشخص است در صورتش هیچ غمی نیست !
این بشر از هفت دولت آزاد است.....
سر خوش است و فلان است و بهمان... ولی کافی است
یک بار از بطن زندگی آن ها مطلع شویم ،
تا بفهمیم چه غصه هایی در زندگی شان دارند که اگر یکی از آن ها را ما داشته باشیم کمرمان خم میشد...
بیایید هیچوقت آدم ها را از روی ظاهرشان قضاوت نکنیم...
همه مانند هم نیستند که بخواهند درد و غصه هایشان را میان جماعت فریاد بزنند
خیلی ها تو دار هستند
میگویند،
میخندند،
اما کافی است گوشه ای را پیدا کنند که کسی حواسش به آن ها نباشد
تنهایی میبارند و
میبارند و میبارند.....ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید