آخرین خبر/ سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:
گاهی رفتن آغاز شروع است و گاهی دیر می شود برای شروع 🌹
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید