آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
ابوسعید ابوالخیر در راه بود، گفت: «هر جا که نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته. کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.»
گفتند: کو، کجاست؟
گفت: «همه‌جاست، هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛
یا هر جا که می‌توان به راحتی دلی به‌دست آورد. آن‌جا که غمگینی هست
و آن‌جا که مسکینی هست؛
آن‌جا که یاری طالبِ محبت است
و آنجا که رفیقی محتاج مروت.» #یک_قاچ_کتاب
#میراث‌عرفانی‌ابوسعیدابوالخیر
#شفیعی_کدکنی
#پندار_اکبری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید