آخرین خبر/ زهرا خاتمی با انتشار این عکس نوشت: نگاه خیره یی بهم کرد وپرسید: زهرایی؟!
گفتم: آره مامان بزرگ زهرآم ، مرسی که منو یادته.
پرسید: من چی کار کنم؟
گفتم: چی رو چیکار کنی مامان بزرگ؟
گفت: که شماهآرو گم نکنم ؟
گفتم: مارو گم نمیکنی عزیزم ،
ما همیشه پیشت هستیم ...
پرسید: تو کجا میری ؟
گفتم: میرم خونه مون، دوباره میام پیشت.
گفت: خونه ت کجاست: گفتم نزدیکه
پرسید: من کجام؟
گفتم: توی خونه ی خودتون...
عکس: از بابای گلم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید