آخرین خبر/ قدردان تمام دلسوزی هایتان که حتی از ریزترین نکات هم غافل نمیشدید..
قدردان شایستگی و توانایی شما که باعث حال خوب برنامه هاست..
قدردانتان هستم که در سخت ترین لحظات برنامه های پر فشار در کنار اعضای تیم سازنده هستید که حتما حضورتان انرژی مضاعفی برای برنامه سازان است..
و در پایان میگویم آقای دکتر محمد کاویانی با مدیریت حضرتعالی حال( شبکه شما )قطعا بهتر خواهد شد..
با احترام..🙏🙏
نجمه جودکی»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید