آخرین خبر/ لحظه بله گفتن ستایش به همسر جدیدش را تماشا کنید.
عکس از نادر پیرزادهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید