آخرین خبر/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:
وسواسی باشید در انتخاب
کتابهایى که میخوانید،
فیلمهایى که میبینید،
آدمهایى که با آنها معاشرت میکنیدو موضوعاتی که به آن فکر میکنید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید