آخرین خبر/ افسانه بایگان بعد از انتشار دوباره ویدئو احساسی از سردار شهید سلیمانی در حال بازی با نوزاد، نوشت: «وطن مان ایران مادر مهربان ماست که همه فرزندانش را علیرغم تفاوتهای قومی ،فرهنگی و یا گویش دوست میدارد.قد بلند یکی یا کوتاهی آن دیگری ،زیبایی چهره یک فرزند با آنکه از وجاهت بهره چندانی نبرده برایش تفاوت نمی کند.یکی با هوش و با استعداد است اما آن دیگری بازیگوش و بی مسئولیت شاید هم بفمی نفهمی چلمن.شاید در دلش محبت خاصی به آن فرزند که با درک و مسئولیت او را همراهی میکند داشته باشد اما به حکم مهر مادری نمیگذارد که این علاقه دیگران را آزرده کند.
اما پدران حاکمانند که بسیار وظیفه سنگینی دارند چرا که باید محبت و جذَبه را توامان اعمال کنن تا بنیان خانواده و مراتب احترام حفظ شود.اما اگر پدر به هر بهانه هر دم بر سر خشم آمده و فرزندانش را توبیخ و تنبیه کند و چوب تحقیر بر سرشان بزند که جرا یکی پول توجیبی عقب افتاده اش زا میخواهد یا دیگری علیرغم فرمان او بجای رشته پزشکی موسیقی را انتخاب کرده یا ته تغاری اش گستاخی را به آنجا رسانده که میخواهد خودش برای زندگی اش تصمیم بگیرد و از همه وحشتناکتر آنکه میگوید«باید فرزندتان را بر اساس مقتضیات زمان تربیت کنید»،باعث آن میشود که فرزند از خانه پر تشنج و توبیخ و تأدیب به کوچه های تاریکی بگریزدکه در هر خم و پیچ آن صدها روباه مکار و کربه نره کمین کرده اند.

با فرزندان مادرمان ایران مهربان باشید،رأفت و محبت نشانه ضعف نیست،با تکیه بر زور و قدزت حاکمه ،خانواده خودرا به بهانه های واهیی چون اختلاف سلیقه یا عقیده یا بر سر ندایی که از فرط فشارهای اجتماعی یا معیشتی به فریاد بدل میشوند نیازارید ،ولله از محبت است که خارها گل میشود.
حاشا که قصدم فضل فروشی و تعلیم اصول حکومت مداری نیست که حداقل خود میدانم دانش آنرا ندارم.اما دیدن این کلیپ احساسی به من القا کرد که حاصلش این دلنوشته شد.روحشان شاد راهشان روشن
باری گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری
(لطفا دوباره این پست را حذف نکنید به ادمین دسترسی ندارم و نوشتن دوباره اش سخت است)»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید