آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: برف زیبا بشور و پاک کن سیاهی و تلخی روزگارمونو.
روزگارتان سفید.
در آغوشم، نفسم
گوشگله پیدر.
عکس یکتا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید