آخرین خبر/ بخشى از اجراى پارسا ترک‌خیرآبادى، اولین راه‌یافته فصل دوم عصرجدید در مرحله راستى‌آزمایى را تماشا کنید.
این شرکت‌کننده اجرایش را به سبک رضا یزدانی خواند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید