آخرین خبر/ انتقاد تند فراستی از سینمای کمدی امروز ایران و فیلم هایی مثل هزارپا، رحمان 1400 و مطرب.