آخرین خبر/ دو علت تولیدات بد سینمای این روزهای ایران از نظر مسعود فراستی.