آخرین خبر/ کامران تفتی با انتشار این عکس نوشت: زیر بارون آهنها
تو هوای غریب آدمها
تا دلت میخواد تغییر کن
حال بدم و تو خوب تعبیر کن