آخرین خبر/ علی کریمی با انتشار این عکس نوشت: خوش برگشتى اقاى جکى عزیزى چان.