آخرین خبر/ شیوا طاهری با انتشار این ویدئو نوشت: شمام موقع رانندگی میخواین دقت کنید خودتونو میندازید روو فرمون؟ 
آقا یکی برای خانوم فیلم بردار توضیح بده هوای گرگ و میش رو چرا به این اسم صدا میکنن؟