آخرین خبر/ مهران رجبی در توضیح عکس نوشت:
anrajabi.official چشم ما دیده خفاش بود ور نه تو را .
پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست.
استاد گرجستانی خوش اخلاق روحت شااااااااااد