آخرین خبر/ پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشت:
سیروس جان
برادر عزیز
همکار خوب
همسفر نازنین
آخه چرا؟
قربونتون برم ،یاد روزهای خوب در اداره تئاتر
یاد ناهارهای هرروز دو قاشقه تو قهوه خونه های خیابون منوچهری،خیابون جمهوری
یاد پرسه زدنهای تو خیابون و اشک ریختن از شرایط سخت روزگار
یاد سفرهای تئاتری در غربت
یاد پشت صحنه های تئاتر بلبل سرگشته،عشق آباد ،سریال ا مام علی ،فیلم آدم برفی...
یاد،یادت بخیر،یادش بخیر...
نمیدونم چی بگم
نمیدونم
تازه داشتی زندگی میکردی
زود بود رفتن
روحت شاد و یادت گرامی
خداوند صبر به بازماندگانت بده...🖤