آخرین خبر/ مراسم وداع با چهره همیشه خندان تلویزیون.