آخرین خبر/ لطیفی: 75 درصد هزینه فیلم صرف بازیگران می شود.