آخرین خبر/ النز حبیبی با انتشار این سلفی از خودش نوشت:

« هر چشم
هزار چشم
در چشمم دید...

ایرج زبردست »