آخرین خبر/ سامان احتشامی نوازنده برجسته کشورمان در صفحه شخصی خود با انتشار این عکس نوشت:


«همراه على عمرانى و ناصر تقوایٔى... 
پشت صحنه ى موسیقى - نمایش ترانه هاى قدیمى... احسان نقابت... 
على آقا جان تولدتون مبارک... »