آخرین خبر/ حمید لبخنده با انتشار این ویدئو نوشت: نامه باد
تولید ١٣٩٠
نویسنده: فرهاد نقدعلى
بازنویسى متن: اصغر عبداللهى
کارگردان: حمید لبخنده
بازیگران: نگین صدق گویا/ شهروز