آخرین خبر/ محسن بنگر با انتشار این عکس نوشت: ترسوها اغاز نمی کنند، ضعیف ها تمام نمی کنند، وبرنده ها هیچ وقت کوتاه نمی ایند