آخرین خبر/ امیرمحمد زند با انتشار این ویدئو نوشت: تعارف هارو بذاریم کنار..
ماسک من از تو محافظت میکند،ماسک تو از من