آخرین خبر/ مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت: اگر به دنبال نیکی باشید
به زیبایی هم خواهید رسید
به روشنایی
به نور
به عشق
همه خوبی ها زیباهستند