آخرین خبر/ نه رمه ای به صحرا برده ام
نه در صحرایی آرمیده ام
این گونه که روزگار می گذرانم
در چهل سالگی
پیامبر نخواهم شد!

تقویم ها روایت می کنند که
روزها و سال ها می آیند و می روند
خدایا!
قیامت را باورمان قرار ده
تا آنچه را برای حیات جاودانه بخشیده ای
هزینه ی این نصفه روز نکنیم!

الحمدلله على کل حال
نجم الدین شریعتی
٢١تیرماه ١٣٩٩