آخرین خبر/ افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت:
فیلم کوتاه
از اینجا تا دریا چقدر راهه؟
« به یاد دوست »
برای اولین بار از کانال یوتیوبم میتونین ببینین.