آخرین خبر/ رضا قوچان نژاد این عکس را به اشتراک گذاشت.