آخرین خبر/ آرش میراحمدی با انتشار این عکس نوشت:
پاتو بنداز رو پات منتظر روزهای خوب باش
پروتکل بهداشتی :
اگه دقت کنید گوشه ی ماسک که توی بغلمه دیده میشه..
بخاطر عکس یه لحظه ماسکا رو برداشتیم...