آخرین خبر/ آشا محرابی با انتشار این عکس نوشت:
از شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت میگذرد" چه باید کرد؟
گفت: خودت که میگویی
سخت "میگذرد"
سخت که "نمیماند"!
پس خدارو شکر که "می گذرد" و "نمیماند"
دیروزت خوب یا بد "گذشت"
و امروز روز دیگری است...
قدری شادی با خود به خانه ببر...
راه خانه ات را که یاد گرفت
فردا با پای خودش می آید
دلتون بى غم