آخرین خبر/ رضا صادقی با انتشار این ویدئو نوشت:

 یه چیزى میشه دیگه " معنیش " هر چى میخواد بشه ، بشه " نیست ....
بجنگیم براى چیزای خوبی ،که باید بشه ...
شاید این دیدن هر لحظه یاد اورى باشه براى خیلیا ، شاید .....
من دوستانم رو و همه همکارانم و دعوت میکنم به این همراهى ... فقط یک هفته عکس پروفایلتون با ماسک باشه ، 
#خودمون_به_داد_خودمون_برسیم #ماسک_میزنم_براى_جان_تو
متاسفانه صفحه اجازه نمیده بیشتر از این تگ کنم اما همه دوستانم و دعوت میکنم ، اگر همراه بودن ممنون واگرم نه بازم شک ندارم به سهم خودشون کاری خواهند کرد .