آخرین خبر/ محسن افشانی با انتشار این ویدئو نوشت:
دستم بستس
اگه نه اینجورى نمیموند!