آخرین خبر/ مرجانه گلچین در اینستاگرامش نوشت: از دیالوگهای ماندگار فیلم ارتور فلک( جوکر) من چیز زیادی از شما نمیخوام، شاید کمی توجه، شاید یه بغل گرم، یک پدر دلسوز و شاید هم کمی انصاف عجیبه منو جوکر چقدر به هم شبیه شدیم و مثل هم فکر میکنیم