آخرین خبر/ آموزش یک شام فوق العاده با استیک و ذرت.