آخرین خبر/ کباب دیگی به همراه کته زعفرانی و گوجه.
* برگرفته از کانال آشپزی با سنا.