آخرین خبر/ هوموس یا حمص مخصوص منطقه مدیترانه و منتسب به لبنان است که در همه دنیا شناخته شده است.

* برگرفته از آشپز تی وی.