عکاس خونه/ ارسالی از آرزو.
امروز بزرگداشت حکیم طوس فردوسی بزرگ است درود بر روان پاکش خبرررری بچاپ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."