عکاس خونه/ ارسالی از سینل وجانل سینا خان راجا هندوستانی ومحمدامین خان ملقب به جبارسینگ از پرتنگ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."