عکاس خونه/ ارسالی از ﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﻋﺸﻖِ ﺷﺮﻗﯽِ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﭘﺮ ﺁﺑﯽ
دلنوشته ای ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘم استکبار به امام رضا(ع):"ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﮔﻠﺪﺍن ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮐﻦ.ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻠﻤﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺁﻥﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ؛ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺒﺨشی ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪٔ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ."
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."