عکاس خونه/ ارسالی از همتا🌹
🍃🌸دعای هر لحظه ام برای تو : 🍃🌸ای گشاینده گره های ناگشودنی 🍃🌸گره های زندگی ما را بگشای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."