مجله دلگرم/ شاید شما بپرسید، نیاز ازدواج را چگونه باید در وجود خودمان بشناسیم تا ازدواج کنیم و آیا اصلا چنین احساسی در ما به وجود می‌آید یا نه؟ تست‌ زیر را پاسخ دهید تا متوجه شوید که در وجودتان چنین میلی دارید یا خیر؟
در این آزمون پرسش هایی مطرح میشود ، که هر پاسخ دارای امتیاز جداگانه است ، در نهایت بر اساس امتیازات بدست آمده وضعیت شما تحلیل میشود

۱) آیا زمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچکشان می بینید، غبطه می خورید؟
الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۲) آیا زمانی که یک زوج جوان را در حال خنده می بینید، افسوس می خورید؟
الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۳) آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید ؟
الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۴) زمانی که در جمع دوستان متاهل هستید،به خود می گویید که ای کاش من هم متاهل بودم ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۵) آیا شده که تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۶) آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که تنهایی دیگر بس است ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۷) آیا تا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۸) آیا شما موسیقی های آرام گوش می دهید ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۹) آیا زمانی که پشت ویترین فروشگاه هستید، احساستان می گوید برای کسی هدیه ای بخرید ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۱۰) آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده است ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۱۱) آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دلتان زنده کند ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۱۲) زمانی که پدر مادرتان می گویند، دیگر زمان ازدواج فرا رسیده است، اخم نمی کنید ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۱۳) آیا به تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید ؟

الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

۱۴) آیا پیش آمده عاشق شده باشید، اما حجب و حیا اجازه ندهد، آن را با او در میان بگذارید ؟
الف) بله
ب) خیر
ج) گاهی اوقات

نتیجه پاسخ تست :
اگر از ۱۴ پرسش بالا به ده گزینه پاسخ بلی داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج در وجودتان احساس شده است .
اگر به ده گزینه پاسخ خیر داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده است .
اگر به هفت گزینه پاسخ گاهی اوقات داده اید به این معنی است که هنوز سر در گم هستید و نمی دانید که باید ازدواج کنید یا نه، همچنان مجرد بمانید.