آخرین خبر/ سیدبشیر حسینی از اولویت محبت کردن به دخترها می‌گوید.