آخرین خبر/ نقش حنا در برخی مناطق کشور مرسوم است و در کل آسیا طرفداران خاص خود را دارید. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به خاطر عوارض و دردسرهای تتو از آن دوری می کنید می توانید برای تنوع هم که شده از هنر نقش حنا استفاده کنید