آخرین خبر/ دکتر سعید اوسطی متخصص تغذیه در برنامه طبیب توضیح می دهد.