مهر/ سردار مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، می گوید شدت کرونا در معتاد ها بیشتر است و مستعد تر هستند.