صدا و سیما/ سازمان جهانی بهداشت تایید نکرده است که انتقال کرونا حتما از طریق هوا ممکن است اما گفته است ویروس،مدتی در هوا معلق می‌ماند و انتقال آن به انسان از راه ترشحات تنفسی و گاهی هواست.پس فرد بدون ماسک براحتی بیماری را منتقل می‌کند.